Nieuws

Home

Zoek!

Biopolitiek Nieuwsbrief

[Biopolitiek] Volledig

10 Apr '08 - [Biopolitiek 100] Verandering
30 Dec '07 - [Biopolitiek 99] Bevolking: probleem of oplossing
14 Nov '07 - [Biopolitiek 98] Chinese geneeswijzen & beloning voor organen
03 Nov '07 - [Biopolitiek 97] Het etnisch lichaam voorbij
01 Okt '07 - [Biopolitiek 96] Technologie-gesprekken
07 Sep '07 - Leven maken

Teksten

Genomics
Nanotechnologie
Voortplantingstechnologie
Transplantatie
Biomateriaal
Bio-ethiek
Genetische verbeteringstechnologie
Euthanasie
'Over'bevolking
Biologisch determinisme
Mens & Machine
Marktwerking in de zorg
Bedrijven
Akties

Werkplaats Biopolitiek

Over Werkplaats Biopolitiek

Verder lezen

Kalender
BioBrief, oude uitgaven
Biotechnologie archief NoGen
Helix publicaties
Recensies
Links

Discussie

Mail ons
28 Dec '04 - Discussiepagina

Archieven

01 Jan - 31 Dec 2011
01 Jan - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Dec 2003
01 Jan - 31 Dec 2002
01 Jan - 31 Dec 2001
01 Jan - 31 Dec 2000
01 Jan - 31 Dec 1999
01 Jan - 31 Dec 1998
01 Jan - 31 Dec 1997
01 Jan - 31 Dec 1996
01 Jan - 31 Dec 1995
01 Jan - 31 Dec 1994

Colofon

Werkplaats Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
tel.: 0317 - 423588
fax: 0317 - 450144
info(at)biopolitiek.nl

De inkomsten van de werkplaats bestaan voornamelijk uit giften. Wij kunnen uw steun erg goed gebruiken. Giften kunt u storten op:
giro: 1729278
van NoGen in Wageningen.

Aftrekbaar van de belasting zijn giften aan de stichting Diskussie over Biotechnologie (stg DOB), de rechtsvorm waar Werkplaats Biopolitiek onder valt. Het gironummer van stg DOB, eveneens in Wageningen, is 3087127.

Werkplaats Biopolitiek is een onderdeel van het Politiek Infocentrum Wageningen. Andere groepen die er werkzaam zijn zijn: het inheemse volkeren archief 'de Ekster en de Olifant', 'illegalen' ondersteuning en opvang 'Vluchtelingen Onder Dak', Biotechnologie archief NoGen en 'Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken'.
Wilt u eens komen kijken, mail of bel even voor een afspraak.

Maillijst: nieuws(at)biopolitiek.nl

-->

27 Nov '06 - 1058 W Ethisch gekozen?

Biopolitieke thema`s spelen meestal geen grote rol in de verkiezingsstrijd, of het moest dit keer 'de vergrijzing' zijn. Daarover is grofweg eigenlijk grote eensgezindheid: vergrijzing is een dreigend probleem dat moet worden aangepakt. De een gebruikt het als argument om verder te bezuinigen, de ander om te investeren in onderwijs.

Dat meer vrouwen aan het werk (het (onder)betaalde werk wel te verstaan) moeten wordt ook met vergrijzing beargumenteerd en leidt tot opmerkelijke eensgezindheid over noodzakelijke (gratis) kinderopvang.


lauwheid

Euthanasie en abortus staan minder in de belangstelling nu de regelgeving daaromtrent al jaren breed gedragen wordt. Er is een soort evenwicht, niet eens zo broos, dat uitbreiden van de criteria voor abortus en euthanasie tegenhoudt. Balkenende stemde desalniettemin in met een commissie voor het beoordelen van levensbe-eindiging van pasgeborenen (Breekveldt, 2006).

Het evenwicht zorgt er ook voor dat de regelingen niet teruggedraaid worden en evaluaties van de wetten niet tot politiek vuurwerk leiden.

De vraag is of regeringsdeelname van de ChristenUnie hier direct veel aan zal veranderen. Hoewel de unie graag abortuswetgeving terugdringt, ten koste van vrouwenrechten, lijkt er op de korte termijn niet zoveel druk te zijn op de abortuswet. Het Katholiek Nieuwsblad speurde in de aanloop naar de evaluatie van de abortuswet maanden naar kritiek op de abortus-regelgeving en -praktijk, maar vond: 'lauwheid bij christenen, emancipatie van gehandicaptenorganisaties en het ontbreken van fundamentele wetenschappelijke bezinning' (Arnhem, van 2006).

De emanciperende organisaties van gehandicapten 'krijgen overigens steun uit onverwachte hoek: anarchisten en andere linkse rakkers, zoals De Fabel van de Illegaal en Werkplaats Biopolitiek, demonstreren enerzijds tegen ‘christenfundi’s’, maar trekken met hetzelfde fanatisme ten strijde tegen abortus op gehandicapte kinderen' (Arnhem, van 2006).

De euthanasielobby, zoals de NVVE, wacht op een kans de pil van Drion, omgedoopt tot laatstewil-pil, in het debat te brengen. Voorzitter Jacob Kohnstamm wees er tijdens de ledenvergadering 2005 op dat de NVVE in haar wens voor een laatstewilpil nog zo goed als alleen staat. ‘Willen we ons doel bereiken dan is politieke steun onontbeerlijk.’ Hij riep daarom alle leden die ook lid zijn van een politieke partij op om zich bij de NVVE te melden, zodat samen gekeken kan worden wat gedaan kan worden om de verkiezingsprogramma’s van de partijen te beïnvloeden. Behalve bij Kohnstamms eigen D66 stond de pil nergens in het programma. Ook de groot gegroeide SP is niet zo euthanasiast, zij stemde in 2001 tegen de laatste liberalisering van de wetgeving rond euthanasie.


eicellen

De voortplantingstechnieken breiden zich gestaag uit, maar spectaculaire veranderingen staan niet in programma`s. De 'Embryo-Wet' staat in 2007 verandering toe van een verbod op het kweken van embryo`s voor onderzoek naar het toestaan daarvan. Het CDA voelt daar echter niet voor. Eicellen, die nodig zijn voor dergelijk onderzoek, kunnen dus in de vrouw blijven. De evaluatie van de Embryo-wet is door de verkiezingen uitgesteld. De SP noemt klonen (waarvoor embryo-kweek nodig is, JB) ten behoeve van het verkrijgen van lichaamseigen embryonale stamcellen voor therapie en voor orgaankweek 'een belangrijke vooruitgang, omdat hierbij geen sprake meer is van levensbedreigende afstotingsverschijnselen'. Daar staan wel ethische bezwaren (het kweken van embryo’s voor dit doel) en gezondheidsrisico’s voor vrouwen (het stimuleren van de eisprong en eicelpunctie) tegenover. Alternatieven hebben dan ook hun voorkeur, maar een verbod van kweken van embryo`s voor de wetenschap zit er niet in bij de SP. De PvdA wil eveneens onder voorwaarden toestaan dat er onderzoek wordt gedaan naar therapeutisch klonen om te voorzien in lichaamseigen weefsels. Dit geldt ook voor het speciaal tot stand brengen van embryo's ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hoewel staatssecretaris Mw Ross algemeen aanbieden van de prenatale zgn 'triple-test' blokkeerde, lijkt uitbreiding van indicatie voor (genetische) prenatale tests ook Nederland niet voorbij te gaan. Het CDA wil 'het onderzoek naar en de toepassing van technieken (zoals het screenen op aandoeningen, JB) om ziekten te voorkomen en te behandelen, stimuleren' en andere partijen stellen er niets wezenlijk anders tegenover.

Wetenschappers moeten volgens de SP wel 'meer greep krijgen op het stellen van prioriteiten in het medisch onderzoek, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar preventie, nieuwe vormen van bevolkingsonderzoek, zeldzame ziekten en bijwerkingen. Door het instellen van een onafhankelijk Nationaal Fonds Geneesmiddelenonderzoek kunnen rechtstreekse financiële banden tussen de farmaceuten en de onderzoekers voorkomen worden'.


Orgaandonatie

Volgens de SP moet 'het Donorregistratiesysteem worden omgezet in een Actief Donor Register. Dit systeem gaat uit van een verplichte registratie. Bij dit systeem wordt uitgegaan van een vanzelfsprekende solidariteit, waarbij iedereen het recht heeft om zijn of haar bezwaar tegen orgaandonatie te laten registeren'. Al jaren wordt deze verandering naar automatisch donorschap, tenzij je bezwaart maakt, bepleit door de linkse fracties. De ChristenUnie steunt dit. De SP wil een verbod op (onderzoek naar) xenotransplantatie. De PvdA 'handhaaft' voorlopig 'het verbod op xenotransplantatie (van dier naar mens) in afwachting van de uitkomst van een breed maatschappelijk debat'. Een opmerkelijke stellingname want xenotransplantatie is nu net een van de weinige biomedische technieken waarover een debat is gevoerd (1999-2001) voor het werd toegelaten. In deze PvdA formulering kan onderzoek naar xenotransplantatie overigens doorgaan.


Dna afnemen in het kader van criminaliteitsbestrijding is een punt waar GroenLinks het meest kritisch op is. Daar moeten we ons overigens niet te veel van voorstellen. GroenLinks wil niet dat dna van kinderen wordt afgenomen en bewaard wordt. Ook wil de partij niet, zoals het kabinet van plan was, dat van iedereen die veroordeeld is voor een misdrijf waar 4 jaar of meer op staat dna wordt afgenomen en bewaard, maar pas voor misdrijven waar 6 jaar of meer voor staat. De VVD wil juist een landelijke dna-database en DNA-materiaal afnemen bij voormalig gedetineerden en TBS-ers.


Niet herkenbaar

Veel partijen namen in hun programma weinig of niets op over de genoemde onderwerpen.

Dit overzichtje laat zien dat biopolitiek en biotechnische onderwerpen niet zo spelen. Komt dat omdat de verschillen niet groot zijn of omdat de impact ervan op de maatschappij niet zo herkenbaar is en het daardoor niet lekker bekt in het verkiezingsdebat?

 


Bronnen:

Arnhem, Ineke van, 2006 : 'Niet-christenen tegen abortuspraktijk', http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel23/kn2329d.htm Hoewel wij het hebben over euthanasie op gehandicapte kinderen en over eugenetische abortus (niet van 'kinderen'), is het een aardige observatie van Ineke van Arnhem.

Breekveldt, Jeroen, 13-10-2006, 'Levensbeëindiging bij pasgeborenen' , http://biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=384#body