Nieuws

Home

Zoek!

Biopolitiek Nieuwsbrief

[Biopolitiek] Volledig

10 Apr '08 - [Biopolitiek 100] Verandering
30 Dec '07 - [Biopolitiek 99] Bevolking: probleem of oplossing
14 Nov '07 - [Biopolitiek 98] Chinese geneeswijzen & beloning voor organen
03 Nov '07 - [Biopolitiek 97] Het etnisch lichaam voorbij
01 Okt '07 - [Biopolitiek 96] Technologie-gesprekken
07 Sep '07 - Leven maken

Teksten

Genomics
Nanotechnologie
Voortplantingstechnologie
Transplantatie
Biomateriaal
Bio-ethiek
Genetische verbeteringstechnologie
Euthanasie
'Over'bevolking
Biologisch determinisme
Mens & Machine
Marktwerking in de zorg
Bedrijven
Akties

Werkplaats Biopolitiek

Over Werkplaats Biopolitiek

Verder lezen

Kalender
BioBrief, oude uitgaven
Biotechnologie archief NoGen
Helix publicaties
Recensies
Links

Discussie

Mail ons
28 Dec '04 - Discussiepagina

Archieven

01 Jan - 31 Dec 2011
01 Jan - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Dec 2003
01 Jan - 31 Dec 2002
01 Jan - 31 Dec 2001
01 Jan - 31 Dec 2000
01 Jan - 31 Dec 1999
01 Jan - 31 Dec 1998
01 Jan - 31 Dec 1997
01 Jan - 31 Dec 1996
01 Jan - 31 Dec 1995
01 Jan - 31 Dec 1994

Colofon

Werkplaats Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
tel.: 0317 - 423588
fax: 0317 - 450144
info(at)biopolitiek.nl

De inkomsten van de werkplaats bestaan voornamelijk uit giften. Wij kunnen uw steun erg goed gebruiken. Giften kunt u storten op:
giro: 1729278
van NoGen in Wageningen.

Aftrekbaar van de belasting zijn giften aan de stichting Diskussie over Biotechnologie (stg DOB), de rechtsvorm waar Werkplaats Biopolitiek onder valt. Het gironummer van stg DOB, eveneens in Wageningen, is 3087127.

Werkplaats Biopolitiek is een onderdeel van het Politiek Infocentrum Wageningen. Andere groepen die er werkzaam zijn zijn: het inheemse volkeren archief 'de Ekster en de Olifant', 'illegalen' ondersteuning en opvang 'Vluchtelingen Onder Dak', Biotechnologie archief NoGen en 'Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken'.
Wilt u eens komen kijken, mail of bel even voor een afspraak.

Maillijst: nieuws(at)biopolitiek.nl

-->

01 Sep '06 - 2142 W Rammelen aan de poort van de gezondheidsfabriek

-----------------------------------------------------------------------------
Nieuws(at)biopolitiek.nl, nummer 73, 1 september 2006
--------------------------------------------------------------------------------


www.biopolitiek.nl

NIEUWS
1. Intro

2. Ethische bezwaren tegen nieuwe stamcel methode niet opgelost

3. Controleren artsen straks identiteit van 16 miljoen mensen?

4. Illegalen komen moeilijk aan zorg

5. Conferentie 'De Maakbare Mens'

6. Abonneren op deze mailinglijst?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Intro

De genetica verandert het lichaam in een soort fabriek die zo productief en efficient mogelijk moet functioneren. De voortplanting wordt productgericht. Dat de genetische technologieen worden toegepast op vrouwenlichamen is vaak geen thema. Vrouwen worden als het ware ontlichaamd. Eind september houdt de Nederlandse Vrouwen Raad een conferentie waar het vrouwenperspectief centraal staat.

Vorige week was er weer een nieuwe doorbraak in de stamceltechnologie. Eentje die ethische bezwaren tegen gebruik van embryonaal materiaal zou wegnemen. Er zijn echter belangrijker vragen: Welke rol moet stamceltechnologie spelen in het ontwikkelen van betaalbare, toegankelijke en goede zorg voorzieningen? Voor illegalen wordt het steeds moeilijker bij ziekte hulp te krijgen. Ze komen niet voorbij de balies van de gezondheidszorg en worden dus niet meer door gekwalificeerde hulpverleners gezien. Invoering in de zorg van het Burger Service Nummer brengt niet alleen papierlozen, maar ook de huisartsen in – zij het een stuk lichtere- problemen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ethische bezwaren tegen nieuwe stamcel methode niet opgelost

[Dit artikel werd geplaatst op de Podiumpagina in Trouw van 31 augustus 2006]

Het bedrijf Advanced Cell Technology (ACT) heeft een nieuwe doorbraak in stamcel onderzoek, kondigde dagblad Trouw donderdag 24 augustus aan. Met deze nieuwe methode hoeft er 'geen enkele cel meer het leven te laten'. Het bedrijft hoopt hiermee een antwoord te hebben op de ethische bezwaren die kleven aan het winnen van stamcellen. Echter er blijven nog genoeg ethische bezwaren over.

De nieuwe methode van ACT sluit aan bij de praktijk van pre-implantatie genetische diagnostiek. Hierbij wordt alvorens een embryo in de baarmoeder wordt geplaatst na een IVF behandeling, het embryo getest op genetische aandoeningen. Een van de acht cellen van het embryo wordt afgenomen en onderzocht. In Nederland is deze techniek alleen nog in Maastricht toegestaan. Het AMC wil graag het tweede pre-implantatie diagnostiek centrum worden.

Met ACT's nieuwe methode kan deze afgenomen achtste cel in een kweekschaaltje uitgroeien tot een stamcel. Deze stamcel kan vervolgens eindeloos delen en dus een hoeveelheid stamcellen opleveren. Onderzoekers van ACT stellen voor bij iedere embryo test 'een lading stamcellen te kweken', meldt Trouw. Het grote voordeel zou zijn dat er geen enkele cel meer wordt weggegooid.

Hoewel dit argument goed in de oren klinkt bij veel pro-life gelovigen, blijven er genoeg ethische bezwaren over. Eigenlijk beginnen de ethische bezwaren hier pas. Zo wordt met deze techniek de morele druk op de toekomstige ouders erg groot om deze achtste cel ter beschikking van stamcelkweek te stellen. Er wordt immers veel moeite gedaan om een zwangerschap teweeg te brengen, waarvoor veel onderzoek gedaan is. De stamcellen kunnen weer gebruikt worden om onderzoek mogelijk te maken waarmee andere paren geholpen kunnen worden. Wie kan dit weigeren?

Het afstaan van restembryo's kan wellicht nog iets gemakkelijker geweigerd worden, omdat deze embryo's potentiële kinderen zijn. Een stamcel daarentegen zal nooit een mens kunnen worden. Deze achtste cel wordt dus een makkelijk te verkrijgen nieuwe grondstof voor onderzoek. En daar is het ACT om te doen want iedereen schijnt op zoek te zijn naar deze onsterfelijke stamcel. Is het ethische probleem niet juist waarom iedereen zo graag deze stamcellen wil hebben? Welke rol moet stamceltechnologie spelen in het ontwikkelen van betaalbare, toegankelijke en goede zorg voorzieningen?

Bovendien is het argument dat er geen enkele cel het leven hoeft te laten niet terecht. Wat gebeurt er namelijk met deze cel? De onderzoekers beloven ons dat de cel eindeloos kan delen, en dus eeuwig blijft leven. Maar deze cellen worden natuurlijk niet voor niets gekweekt. Ze zullen gebruikt en verbruikt worden in allerlei onderzoek. Onderzoek waarvoor de oorspronkelijke donoren van de stamcel geen toestemming hebben gegeven en geen inzicht in hebben. Ongetwijfeld zullen deze cellen uiteindelijk toch in de prullenbak belanden.


Herman van Wietmarschen

------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Controleren artsen straks identiteit van 16 miljoen mensen?


De registratiedrift van de overheid zadelt huisartsen op met controle van de identiteit van 16 miljoen mensen, bij invoering van het Burgerservice nummer in de zorg. Behalve kostbaar is dit een nieuwe drempel voor mensen die geen (geldig) identiteitsbewijs kunnen overleggen.

Op 1 januari 2006 is het sofi-nummer omgezet in een veelomvattender burgerservicenummer (BSN)* en per 2007 wordt dit in de zorg ingevoerd. Op je pasje van de zorgverzekeraar staat het al, maar implementatie in de praktijk van de zorg geeft complicaties. Met het unieke BSN moet iedere burger zich voortaan identificeren bij gemeenten, pensioenfondsen, ziekenhuizen, politie, Justitie, zorgverzekeraars, waterschappen en de Belastingdienst. Volgende week behandelt de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen over de invoering van het BSN. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is bezorgd over de gevolgen van de op stapel staande invoering van het Burger Service Nummer (BSN) in de zorg en bepleit uitstel.

Law & order

Invoering van het BSN heeft als voordeel dat je niet meer bij elk loket je gegevens moet opgeven, maar kan volstaan met je BSN. Het BSN zou ondermeer tegemoet komen 'aan het verlangen naar betere mogelijkheden voor gegevenskoppeling ten behoeve van de rechtshandhaving en opsporing', schreef PvdA-kopstuk Ed van Thijn, opsteller van het advies aan het kabinet Balkenende I om een BSN te introduceren. Door het BSN wordt de uitwisseling van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties makkelijker en wordt “identiteitsfraude” bestreden. Gevolg van deze law and order aanpak is dat 'als patienten zich straks bij ieder huisartsenbezoek moeten identificeren, huisartsenzorg niet drempelloos meer is', schrijft de LHV. Verder zullen 16 miljoen patienten zich eenmalig bij de huisarts voor identificatie moeten melden. Opnieuw moet kostbare zorgtijd aan controle en administratie worden besteed. Een zeer patientonvriendelijke actie, zo stelt de LHV, die ten koste gaat van de zorg aan de patient.

16 miljoen kopietjes

De LHV vindt dat huisartsen daarbovenop nog eens onevenredig worden belast. 'Aangezien het BSN niet mag worden gebruikt, voordat identificatie van de patient heeft plaatsgevonden, moeten huisartsen als enige beroepsgroep in de gezondheidszorg overgaan tot het identificeren van alle ruim 16 miljoen inwoners van Nederland en het verifieren van hun BSN. Dit betekent in principe dat vanaf 1 januari 2007 in zeer korte tijd ruim 16 miljoen extra consulten moeten plaatsvinden, met alle bijbehorende macrokosten als gevolg. Huisartsen moeten straks 16 miljoen kopietjes van identificatiebewijzen maken en in ordners opslaan. En dit is maar een van de vele administratieve handelingen voor huisartsen die met invoering van BSN in de zorg gepaard gaan. '


De huisartsen vragen uitstel, helaas geen afstel van invoering van het Burger Service Nummer (BSN) in de zorg. Het BSN is een nieuw wapen in de strijd tegen ongecontroleerd en ongeregistreerd gebruik van voorzieningen. Mensen die geen (geldig) identiteitsbewijs kunnen overleggen en dus geen BSN krijgen, worden nog meer uitgesloten van toegang tot zorg. Scholen vragen nu van kinderen het sofi-nummer, binnenkort het BSN, waarmee toegang tot school voor mensen zonder geldig identiteitsbewijs moeilijker wordt. Hoe zich dit verhoudt tot de leerplicht is onduidelijk.

De belofte van het BSN dat je niet meer bij elk loket je gegevens moet opgeven, maar kan volstaan met je BSN klinkt aantrekkelijk. Dat gegevens over je bij alle instanties straks heel eenvoudig opvraagbaar zijn, geeft een wat ongemakkelijker gevoel. Het BSN zou misschien beter Burger Controle Nummer kunnen heten.


Jeroen Breekveldt

 

* Een BSN heeft iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of in de nog op te zetten registratie voor niet-ingezetenen. Onder de niet-ingezetenen vallen onder meer burgers van andere EU-lidstaten die hier werken en vluchtelingen die nog in procedure zijn. Mensen zonder papieren krijgen geen BSN. Zij kunnen dan geen enkel beroep meer doen op collectieve voorzieningen. Overheidsdiensten kunnen BSN-lozen overigens wel in de eigen registratie opnemen onder een apart nummer. Daar kunnen dan echter geen rechten aan ontleend worden. Voor mensen zonder papieren die wel in de registratie van de Belastingdienst staan, maar die geen BSN krijgen, zal de dienst de sofi-nummers blijven gebruiken. Hun geld blijft zo gewoon in het laatje vloeien.


BSN in zorg verplicht huisarts tot patientonvriendelijke benadering, LHV persbericht - 28 augustus 2006, http://lhv.artsennet.nl/content/resources/0/AMGATE_6059_122_TICH_R17946263992664//

Risico`s van het Electronisch Patienten Dossier, Http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=289

Burgerservicenummer sluitstuk administratieve apartheid, http://www.gebladerte.nl/11114f70.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Illegalen komen moeilijk aan zorg

'Het wordt voor illegalen steeds moeilijker bij ziekte hulp te krijgen. Ze komen niet voorbij de balies van de gezondheidszorg en worden dus niet meer door gekwalificeerde hulpverleners gezien.' Met deze woorden stelde Pharos, kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid, de problematiek op scherp in de Volkskrant van 3 augustus. Ondanks een kleine overwinning is de toegang tot zorg voor illegaal gemaakte mensen in Nederland slecht geregeld.


Kleine overwinning

De Rotterdamse psychiatrische inrichting Bavo RNO Groep vindt het onterecht dat ze op moeten draaien voor de kosten van het opnemen van illegale mensen die ze door de staat verplicht wordt om gedwongen op te nemen. Sinds 2004 zijn geestelijke gezondheidszorg instellingen verplicht zelf de kosten te betalen voor illegale, psychiatrische patiënten die gedwongen moeten worden opgenomen. Dit kost de Bavo RNO Groep een half miljoen euro per jaar. Ze pikte dit niet langer en spande een rechtszaak aan tegen de staat.

De advocaat van de staat, R. de Groot redeneert dat deze kostenpost 'een risico is dat je op je neemt, als je er voor kiest om zorgverlener te worden.' Toch gaf de rechter Bavo RNO Groep gelijk. 'Het is de taak van de overheid om de opname en de daaruit voortvloeiende behandeling van acute psychiatrische zorg aan illegalen te betalen', aldus de NRC van 26 juli. Hoe dit verder vorm moet gaan krijgen is nog niet duidelijk.


Toegang tot zorg

Twee Rotterdamse straatdokters, F. Slikken en M. Kok, schreven in Medisch Contact dat de zorg voor onverzekerden door ziekenhuizen in gevaar komt. Mensen zonder identiteitspapieren en of een verzekeringsbewijs worden al bij de balie weggestuurd, zonder dat een arts de ernst van de situatie heeft kunnen vaststellen. De IGZ legde eind juni deze situatie voor aan de minister. Pharos signaleert dat illegale mensen steeds moeilijker aan een vervolg behandeling kunnen komen nadat ze ontslagen zijn uit een ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis. Ze worden geweigerd omdat de kosten door niemand worden betaald.

Het wordt steeds moeilijker om kosten vergoed te krijgen bij het Koppelingsfonds, een potje speciaal ingesteld om zorg aan illegalen te betalen. Pharos krijgt regelmatig meldingen over moeilijkheden met het krijgen van vergoedingen van dit fonds. Hierdoor is de eerstelijns zorg steeds terughoudender geworden in het verlenen van zorg. Deze terughoudendheid is jammer. Lampion is een informatie en adviespunt speciaal ingesteld om zorgverleners met dergelijke problemen te helpen.


Herman van Wietmarschen

Bronnen:

* Mensinga, Marjan en Kosec, Helena (2006), 'Illegalen komen vaak niet voorbij balie in zorg' de Volkskrant 3-8-2006

* Reerink, Antionette en Rosenberg, Esther (2006), 'Overheid moet betalen voor 'hopelozen'' NRC 26-7-2006

* IGZ nota 27 juni 2006, http://www.lampion.info/nota_igz_zorg_voor_onverzek1.pdf


Meer informatie:

www.pharos.nl

www.lampion.info


------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Conferentie 'De Maakbare Mens'

Donderdag 28 september vindt in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht de conferentie 'De Maakbare Mens' plaats. De conferentie is georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Ze wil 'u graag informeren over de huidige stand van zaken in de biotechnologie met stam- en eicellen en uw mening horen over de ethische en morele aspecten van de huidige ontwikkelingen voor vrouwen.'

Er zullen presentaties verzorgd worden door Marli Huijer, Donna Dickenson en Guido de Wert. Vervolgens zijn er deelsessies waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. Tenslotte is er een panel diskussie en een afsluiting.

Kijk op www.genderenduurzaamheid.nl/demaakbaremens voor meer informatie en om aan te melden (tot 18 september).

Werkplaats Biopolitiek heeft een leeswijzer opgesteld met artikelen over de onderwerpen die op de conferentie besproken worden.

Zie: http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=371#body--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Abonneren op deze mailinglijst?

U kunt zich kosteloos abonneren op deze lijst door een mailtje te sturen naar nieuws(at)biopolitiek.nl. We zullen ongeveer een maal per twee weken een mailtje versturen met verzameld nieuws. Het verspreiden van informatie op deze lijst is voorlopig voorbehouden aan Werkplaats Biopolitiek. We zijn altijd geinteresseerd in reacties, deze kunnen gestuurd worden naar nieuws(at)biopolitiek.nl. Bovendien ontvangen we voor de nieuwslijst graag aankondigingen, berichten en voorstellen voor werkprogramma's. Vooralsnog willen wij bekijken welke berichten we via de nieuwslijst verspreiden.

Suggesties voor andere mensen en of organisaties die geinteresseerd zouden kunnen zijn in deze maillijst zijn van harte welkom.

Afmelden kan door een mailtje te sturen naar nieuws(at)biopolitiek.nl o.v.v. 'afmelden'.

Onderwerpen van de vorige uitgaven van de nieuwsbrief [Biopolitiek] zijn te zien op: http://www.biopolitiek.nl/pivot/archive.php?c=Biopolitiek en waren onder andere:

60. Betreed het strijdtoneel
61. Robots of eicellen tegen vergrijzing
62. Slikken; hoe ziek is de farma-industrie?
63. `We have a dream too'
64. 'eigen verantwoordelijkheid'
65. Workshops op NSF
66. Cultuur van de armoede?
67. Grenzen aan genezen
68. Oud & Nieuw
69. Gecontroleerde voortplanting
70. Protest
71. Uitsluiting

72. Kostenbesparing?